Förstärkning av föreningens ekonomi

Den 8 juni mottog styrelsen för Kapellföreningen ett öppet brev från föreningens revisor Hans Andreasson rubricerat Förstärkning av föreningens ekonomi. Hans Andreasson ville att brevet skulle publiceras på föreningens hemsida och det finns att läsa här:

Brev till styrelsen 20210608 om hyra för kapellet (4)

Styrelsen i Kapellföreningen kommenterar nedan Hans Andreassons avslutande uppmaning att omedelbart fakturera kyrkan marknadsmässig hyra för såväl kapell som bårhus, retroaktivt fr.o.m. april 2021 till dess de har avsakraliserat kapellet eller som det numera heter ”tagit kapellet ur bruk”.

Som vi ser det har Kapellföreningen i nuläget inte någon grund för att debitera pastoratet hyra för kapellet och bårhuset från april 2021.

Vi har meddelat pastoratet att vi tagit över verksamheten från den 1 januari i år och disponerar i dagsläget kapellet (med de begränsningar som det faktum att kapellet är ett invigt kyrkorum innebär). Det är snarast pandemin som satt stopp för olika aktiviteter sedan ett drygt år tillbaka.

Vi delar Hans Andreassons uppfattning att det är angeläget att förstärka föreningens ekonomi för att bl.a. kunna bekosta en upprustning av kapellet. Samtidigt vill vi framhålla att föreningens intäkter täckte driftskostnaderna 2020 och gör så även i den budget för 2021 som läggs fram på årsmötet.

Vi kan också nämna att pastoratet har debiterats för el-kostnader för 2020 och står för försäkringen av kapellet 2021. Någon grund för att debitera hyra anser vi dock inte att vi har i nuläget av de skäl som angivits ovan. Det är dock inte uteslutet att det senare kan finnas skäl att kräva hyra eller annan form av ersättning från pastoratet.

2021-06-18

Styrelsen för Kapellföreningen